ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

kit05

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย

3. ให้บริการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน กีฬา

4. ประสานการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรประจำปี

5. ดูแล บำรุงรักษา และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล

6. ดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนกีฬา

7. ประสานความร่วมมือช่วยเหลือด้านอนามัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. จัดทำสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลและรายงานผล

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง