ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานสภานักเรียน

kit04

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอข้อกำหนดงบประมาณ

๒. ดำเนินการจัดตั้งสภานักเรียน

๓. ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนดำเนินการโครงการต่าง ๆ จัดสัมมนาของสภานักเรียน

๔. ประสานงานกับครูประจำชั้นและที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม และงานทะเบียนวัดผลที่เกี่ยวกับการจัด

   กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ

๕. ติดตามประเมินผลการดำเนินการของงานสภานักเรียนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

๖. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง