ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานหอพักนักเรียน

kit03

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

๒. บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักให้กับนักเรียน

๓. จัดสภาพสิ่งแวดล้อม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบริเวณหอพัก

๔. จัดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนความเป็นอยู่ในหอพักนักเรียน

๕. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง