ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานหอพักนักเรียน

kit03

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

๒. บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักให้กับนักเรียน

๓. จัดสภาพสิ่งแวดล้อม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบริเวณหอพัก

๔. จัดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนความเป็นอยู่ในหอพักนักเรียน

๕. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง