ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานนันทนาการและกิจการพิเศษ

kit02-2

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

3. จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

4. จัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

5. จัดงานพิธีการต่างๆ ของโรงเรียน และประสานงานร่วมโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. จัดทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน

7. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

8. ให้คำปรึกษาในการจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง