ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

kit01-2

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. จัดโครงการปลูกฝังวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน

๓. ส่งเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ และสังคมในการป้องกัน

   ปัญหาต่างๆ

๕. กำกับและติดตามให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบ

๖. จัดระบบ รูปแบบ และกำกับดูแลการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๗. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านวินัยของนักเรียน

๘. รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง