ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

kit01-2

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. จัดโครงการปลูกฝังวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน

๓. ส่งเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ และสังคมในการป้องกัน

   ปัญหาต่างๆ

๕. กำกับและติดตามให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบ

๖. จัดระบบ รูปแบบ และกำกับดูแลการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๗. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านวินัยของนักเรียน

๘. รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง