ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

ฝ่ายกิจการนักเรียน

193792199 1898096133674824 7189618232693503641 n

นายทิตทยา ณ สมบัติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ฝ่ายกิจการนักเรียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน งานนันทนาการและกิจการพิเศษ งานหอพักนักเรียน งานสภานักเรียน งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ และงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น     ให้คำปรึกษา วางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น และปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สารสนเทศงานฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง