ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานโภชนาการ

เจ้าหน้าที่ดูแล

Fon   Boom   Kesorn

หัวหน้างาน                                      ผู้ช่วย                                         ผู้ช่วย

รายการอาหารประจำงวด  (คลิก)

หน้าที่รับผิดชอบ

* จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

* จัดรายการอาหารประจำวันของนักเรียน

* สำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียน

* จัดกรรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารประจำวัน

* ดูแลด้านการปรุงอาหารและโภชนาการของนักเรียน

* ดูแลภานะหุงต้ม ภาชนะใส่อหารประจำวัน

* ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมอาหาร

* จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน

* รายงานผลการปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน

* รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

* ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง