ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานบริหารจัดการสนามกีฬาและครุภัณฑ์ทางการกีฬา

งานบริหารจัดการสนามกีฬาและครุภัณฑ์ทางการกีฬา

Benz      Phavin  Beet

หัวหน้า                                        ผู้ช่วย                                               ผู้ช่วย

หน้าที่รับผิดชอบ

* จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

* จัดทำรูปแบบและขัอมูลสนามกีฬและครุภัณฑ์ทางการกีฬาที่ได้มาตรฐาน

* รวบรวมข้อมูลสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานของโรงเรียนกีฬา

* ให้บริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา

* บริการกีฬาชุมชน

* รวบรวมข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬา

* รายงานผลการปฏิบัติงาน

* ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง