ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานวิทยาศาสตร์การกีฬา

เจ้าหน้าที่ดูแล

   Muak    satid    Inthong

 หัวหน้า                                                     ผู้ช่วย                                                   ผู้ช่วย

อุปกรณ์-เครื่องมือ

การให้บริการ

บรรยากาศ

หน้าที่รับผิดชอบ

* จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

* สำรวจ วิเคราะห์ และวางแผนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันในระดับต่างๆ

* ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน

* จัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการปฏิบัติงาน

* รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

* ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง