ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานทะเบียนและสถิตินักกีฬา

งานทะเบียนและสถิตินักกีฬา

Kung  Krukiat  Lamsoa

                                               หัวหน้า                                       ผู้ช่วย                                           ผู้ช่วย

หน้าที่รับผิดชอบ

* จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสอขอกำหนดงบประมาณ

* จัดทำทะเบียนประวัตินักกีฬาเพือเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

* เสนอรายชื่อนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณ

* จัดทำสถิติข้อมูลและผลการแข่งขันกีฬาของนักกีฬา

* จัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน

* รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

* ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง