ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

งานส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

Long  BoomSornram

 หัวหน้า                                   ผู้ช่วย                                        ผู้ช่วย

หน้าที่รับผิดชอบ

* จัดทำแผน/โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

* สำรวจ วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับการฝึกและการแข่งขันในระดับต่างๆ 

* ติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานผลการฝึกประสบการณ์เพื่อการแข่งขัน

* จัดทำแผนปฏิบัติารและปฏิทินปฏิบัติงาน

* รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

* ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง