ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานหลักสูตรและการสอนกีฬา

งานหลักสูตรและการสอนกีฬา

Muak  Lamsoa  Krukiat

 หัวหน้า                                     ผู้ช่วย                                            ผู้ช่วย

หน้าที่รับผิดชอบ

* จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

* เสนอชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนกีฬา

* เสนอชนิดกีฬาที่มีโครงการความร่วมมือกับสมาคมกีฬา

* ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางการกีฬา

* ประสารงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการฝึกซ้อม

* ประเมินหลักสูตรและพัฒนาวิชากีฬาพื่อความเป็นเลิศ

* กำกับและติดตามการฝึกซ้อมกีฬาเพี่อความเป็นเลิศ

* ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรวิชากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และแผนการฝึกชนิดกีฬาต่างๆ

* รายงานผลการปฏิบัติงาน

* ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง