ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

ฝ่ายพัฒนาการกีฬา

193774570 2819250524992796 3228716186144213262 n

เรือเอกบุญพบ  ประพฤติ   

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ฝ่ายพัฒนาการกีฬา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนกีฬา งานส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ งานบริหารจัดการสนามกีฬาและครุภัณฑ์ทางการกีฬา งานทะเบียนและสถิตินักกีฬา งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานวัสดุเครื่องแต่งกาย และงานโภชนาการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น ให้คำปรึกษา วางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น และปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สารสนเทศฝ่ายพัฒนาการกีฬา (Click) 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง