ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

08

     มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

     ๑)  วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
     ๒)  ให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่าย
     ๓)  รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีเตรียมรับการตรวจและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง