ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา

07

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

๑.  จัดทำแผนงาน  โครงการ  เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ                
๒.  จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน
๓.  ประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานของครูประจำชั้นและที่ปรึกษา
๔.  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการเรียนการฝึกซ้อมกีฬา การศึกษาต่อและอาชีพ     
๕.  ดำเนินการผลิตและจัดทำเอกสารการแนะแนวศึกษาและอาชีพ
๖.  จัดทำระเบียนประวัติของนักเรียนและติดตามเพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับทุนการศึกษา
๗.  จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
๘.  รายงานผลปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

nn

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง