ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

05

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑.     จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ
๒.     สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.     ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกและบริการงานนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน
๔.     ให้การแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอน
๕.     ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของงานนวัตกรรม
๖.    จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
๗.    รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
๘.    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

innovation

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง