ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

05

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑.     จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ
๒.     สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.     ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกและบริการงานนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน
๔.     ให้การแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอน
๕.     ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของงานนวัตกรรม
๖.    จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
๗.    รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
๘.    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

innovation

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง