ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานผลิตเอกสาร ตำรา

06

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
๑.  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
๒.  สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาการผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย ให้แก่ครู
๔.  ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย
๕.  ประสานงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัยทั้งภายในและภายนอก
๖.  รวบรวม สรุป และเผยแพร่เอกสาร ตำรา และวิจัย
๗.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

vijai

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง