ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานห้องสมุด

04

        มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
๑.     จัดทำแผนงาน  โครงการ  เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ
๒.     สำรวจความต้องการเอกสาร  ตำรา  หนังสือและสิ่งพิมพ์
๓.     จัดหาเอกสารตำรา  หนังสือ  และสิ่งพิมพ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
๔.     ให้บริการและอำนวยความสะดวกในงานห้องสมุด
๕.     ซ่อม  บำรุง  รักษาเอกสาร  ตำรา  หนังสือและสิ่งพิมพ์ในงานห้องสมุด
๖.     พัฒนาระบบงานห้องสมุด  ได้แก่  การสืบค้น  การจัดระบบข้อมูลระบบงานหอสมุดอื่น ๆ 
        และจัดสภาพแวดล้อมภายในหอสมุด  
๗.    จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
๘.    รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
๙.    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง