ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานห้องสมุด

04

        มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
๑.     จัดทำแผนงาน  โครงการ  เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ
๒.     สำรวจความต้องการเอกสาร  ตำรา  หนังสือและสิ่งพิมพ์
๓.     จัดหาเอกสารตำรา  หนังสือ  และสิ่งพิมพ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
๔.     ให้บริการและอำนวยความสะดวกในงานห้องสมุด
๕.     ซ่อม  บำรุง  รักษาเอกสาร  ตำรา  หนังสือและสิ่งพิมพ์ในงานห้องสมุด
๖.     พัฒนาระบบงานห้องสมุด  ได้แก่  การสืบค้น  การจัดระบบข้อมูลระบบงานหอสมุดอื่น ๆ 
        และจัดสภาพแวดล้อมภายในหอสมุด  
๗.    จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
๘.    รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
๙.    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง