ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานทะเบียนและวัดผล

03

     มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
          ๑.     จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ
          ๒.     วางแผนพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนและการฝึกกีฬา
          ๓.     จัดการดำเนินการ  รับสมัคร  ตรวจหลักฐานการสอบคัดเลือกจัดกลุ่มห้องเรียนและทำบัตรประจำตัวของนักเรียน
          ๔.     จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน  และคำร้องของงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน
          ๕.     ประมวลผลการเรียนและการฝึกกีฬาในแต่ละภาคเรียนให้ครูที่ปรึกษาผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา
          ๖.     จัดทำสถิติและระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล
          ๗.     ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองต่าง ๆ  และประกาศนียบัตร
          ๘.     วิเคราะห์  และจัดทำข้อสอบมาตรฐานทางด้านการเรียน  และกีฬา
          ๙.     พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวัดและประเมินผลด้านการเรียนและด้านการให้แก่ครูในโรงเรียนกีฬา
         ๑๐.    จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
         ๑๑.    รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
         ๑๒.    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

tabian

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง