ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานหลักสูตรและการสอน

 

02

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

               ๑.  จัดทำแผนงาน  โครงการเพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ
               ๒.  วางแผน  วิเคราะห์  และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร
               ๓.  จัดครูสอนประจำรายวิชาและกีฬาต่าง ๆ  โดยคำนึงถึงคุณภาพวิชาการและความเป็นเลิศทางกีฬาเป็นหลัก
               ๔.  ควบคุม  ดูแลการจัดทำแนวการสอนและแผนการฝึกกีฬาให้เป็นไปตามหลักสูตร
               ๕.  ประสานงาน เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการฝึกกีฬา  และจัดครูผู้สอนประจำรายวิชา
               ๖.  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร  แผนการเรียนและการฝึกกีฬา
               ๗.  พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
               ๘.  นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
               ๙.  จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
              ๑๐.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
              ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สารสนเทศ 8 กลุ่มสาระ

           สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

a

 kan

sci

mat

art

  01

Suk01 

 Eng01

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง