ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

ฝ่ายวิชาการ

 01

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่  งานหลักสูตรและการสอน  งานทะเบียนและวัดผล งานห้องสมุด งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อประสานงานกับฝ่ายของหน่วยงานอื่น  รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

vichakan

               

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง