ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานวิเทศสัมพันธ์

international relationship          

 

ภาระงานวิเทศสัมพันธ์

1.      จัดทำแผนงาน  โครงการ  เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

 

2.      รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการความช่วยเหลือและโครงการความร่วมมือจากต่างประเทศ

 

3.      บริการข้อมูลทางการกีฬาระหว่างประเทศ

 

4.      ประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ

 

5.      จัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรในโรงเรียนกีฬา

 

สาระสนเทศงานวิเทศสัมพันธ์ คลิก

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง