ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานบุคคลและสวัสดิการ

human source

ภาระงานบุคคลและสวัสดิการ

 

1.      จัดทำแผนงาน  โครงการเพื่อนำเสนอขอกำหนดงบประมาณ           

 

2.      จัดทำบันทึกและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ

 

3.      ควบคุม  ดูแล  การลา  การขาดราชการ  เก็บรวบรวมสถิติเวลาปฏิบัติราชการและใบลาประเภทต่าง ๆ

 

4.      การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์               

 

5.      จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปี

 

6.      ประสานการทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ  บันทึกการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล

 

7.      ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ในหน่วยงานเกี่ยวกับ

 

กฎหมาย  และระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง

 

8.      ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อของข้าราชการ 

 

9.      ประสานงานเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรเข้ารับราชการ  และเป็นอาจารย์พิเศษ

 

10.    จัดเก็บและดูแล  รักษาคำสั่งต่างๆ  ของบุคลากร

 

 

สาระสนเทศงานบุคคลและสวัสดิการ คลิก

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง