ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานยานพาหนะ

 

driver1

driver2driver3 newdriver4 

 

ภาระงานยานพาหนะ

1      จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

 

2.      จัดบริการยานพาหนะให้ข้าราชการ และนักเรียน

 

3.      ดูแลซ่อมแซม และตรวจสอบยานพาหนะให้ใช้งานได้เป็นปกติ

 

4      เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อทะเบียนรถยนต์ ประกันภัย ตลอดจนรวบรวมสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน

 

5.      ประสานงานในการเสนอซ่อมยานพาหนะ

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง