ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานพัสดุ

procurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จัดทำแผนงาน  โครงการเพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

 

2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

 

3.  ดำเนินการ  จัดทำทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์  จัดทำหมายเลขและเครื่องหมายครุภัณฑ์ 

 

4.  ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  ภายในโรงเรียนกีฬา

 

สารสนเทศงานพัสดุ คลิก

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง