ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานพัสดุ

supplies 

1.  จัดทำแผนงาน  โครงการเพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

 

2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

 

3.  ดำเนินการ  จัดทำทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์  จัดทำหมายเลขและเครื่องหมายครุภัณฑ์ 

 

4.  ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  ภายในโรงเรียนกีฬา

 

สารสนเทศงานพัสดุ คลิก

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง