ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานการเงินและบัญชี

 

Financial 

 

1.   จัดทำแผนงาน  โครงการ  เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

2.   รับเงินบำรุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และเงินทั่ว ๆ ไป 

ได้แก่  เงินทุน  เงินบริจาค  เงินผลประโยชน์ต่างๆ  ของโรงเรียนกีฬา

3.   จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน

4.   ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

5.   ติดตามเร่งรัดใบสำคัญจ่ายเงินและเร่งรัดเงินยืมทดรองจ่าย

6.   ตรวจสอบสถานภาพการเงินของโรงเรียนกีฬาให้เป็นปัจจุบัน

 

สารสนเทศงานการเงินและบัญชี คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง