ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานการเงินและบัญชี

 

financial 

 

1.   จัดทำแผนงาน  โครงการ  เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

2.   รับเงินบำรุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และเงินทั่ว ๆ ไป 

ได้แก่  เงินทุน  เงินบริจาค  เงินผลประโยชน์ต่างๆ  ของโรงเรียนกีฬา

3.   จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน

4.   ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

5.   ติดตามเร่งรัดใบสำคัญจ่ายเงินและเร่งรัดเงินยืมทดรองจ่าย

6.   ตรวจสอบสถานภาพการเงินของโรงเรียนกีฬาให้เป็นปัจจุบัน

 

สารสนเทศงานการเงินและบัญชี คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง