ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

07-12-65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายการชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

 

   

งานแผนและพัฒนา

 

plan ang budget2

 

1.      จัดทำแผนงาน  โครงการ  เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ

 

2.      จัดทำแผนหลักและปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนกีฬา

 

3.      ประสานงานการปฏิบัติงานตามโครงการของจังหวัด  สถาบันการพลศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

4.         ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในแต่ละปีงบประมาณ

 

5.      จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน

 

6.      รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

 

7.      ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สาระสนเทศงานแผนและงบประมาณ (คลิก) 

       - แผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 (คลิก)

       - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิก)

      - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (คลิก)

      - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง (คลิก)

    - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561 - 2565 (คลิก)

    - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิก)

    - แผนปฏิบัติงาน-ประจำปีการศึกษา-2564 (คลิก)

    - แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-2565(คลิก)

    - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา-2564 (คลิก)

    - สารสนเทศงานแผนและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564(คลิก)

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง