ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ปรัชญา

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        นื่องจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ฝึกซ้อมอีกทั้งมีผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละชนิดกีฬาซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติจนเป็นที่กล่าวขานกันอยู่เสมอว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง“เป็นแหล่งผลิตและพัฒนานักกีฬา”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

        โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังจัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางกีฬา 8 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล มวยไทย มวยสากล ฟุตซอล ยิงธนู ยิงปืนและยูโด สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถและได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยมีผลงานรางวัลติดอันดับ ๑ - ๕ และผู้ฝึกสอนจะอบรมสั่งสอนให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จนได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและทีมมารยาทยอดเยี่ยมอยู่เสมอ จึงกำหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า “เก่งกีฬา รักษาวินัย มีน้ำใจนักกีฬา”

 

คติพจน์

กยิราเจ กยิรา เถน˚ (ทำอะไร ทำจริง)

        ปรัชญา

สร้างชื่อด้านกีฬา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง