ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

ปรัชญา

 

สร้างชื่อด้านกีฬา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

 

  

วิสัยทัศน์

 

สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

 

สู่ประชาคมอาเซียน

 

  

พันธกิจ

 

                                                       1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา

 

                                                2. นำวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

 

                                                3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                                                4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี

 

                                                5. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

 

                                                6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง