ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   new director2

 

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

ประวัติโรงเรียน

 

web

 

ข้อมูลพื้นฐาน

    

            โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งกระบือ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว ประมาณ ๕ กิโลเมตรมีพื้นที่โรงเรียนประมาณ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒.๗ ตารางวา มีชุมชนอยู่โดยรอบ  มีประชากรประมาณ ๗,๘๓๒ คน จำนวน ๑,๘๗๒ ครัวเรือน อาชีพหลักของชุมชน คือ  ๑. อาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม เลี้ยงสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง   ๒. อาชีพรับจ้าง ทำสวน และโรงงาน ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด และวัดอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน ทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

 

       

                สถานที่ตั้ง : 44 ม.1 เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง 92140
                   โทรศัพท์ : 075-204715
                   โทรสาร : 075-204716
                   เว็บไซต์ : www.trss.ac.th
                   E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

กรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๓  เห็นชอบในหลักการประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาแบบเต็มรูปแบบโดยจัดตั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและฝึกสอนกีฬา  ในลักษณะโรงเรียนประจำ และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบในหลักการให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด ให้ดำเนินการให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาพลานามัยและฝึกกีฬา  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให้กับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาในลักษณะของโรงเรียนประจำ  รวม ๑๐แห่ง  ในเขตการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

                             เขตการศึกษา ๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
                             เขตการศึกษา ๓ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
                             เขตการศึกษา ๕ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
                             เขตการศึกษา ๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
                             เขตการศึกษา ๗ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
                             เขตการศึกษา ๘ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
                             เขตการศึกษา ๙ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
                             เขตการศึกษา ๑๐ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
                             เขตการศึกษา ๑๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
                             เขตการศึกษา ๑๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ต่อมากรมพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด เพิ่มอีก ๒ แห่ง เพื่อให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดตั้งโรงเรียนกีฬาในเขตการศึกษา ๑ ที่จังหวัดปทุมธานี และเขตการศึกษา ๔ ที่จังหวัดตรัง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและมาตรการลดขนาดส่วนราชการและไม่เพิ่มอัตรากำลังคน กรมพลศึกษาจึงยังไม่สามารถดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแก่นักเรียนของโรงเรียนกีฬาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทั้ง ๒ แห่งได้สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นความจำเป็นในการดำเนินงานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาให้กระจายทุกท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยในระยะเริ่มแรกในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จะใช้พื้นที่ ทรัพยากร อุปกรณ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง และงบประมาณในส่วนที่มีอยู่ของสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน

 

ปัจจุบัน นางละออศรี ทิพย์แก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

 

 

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง