ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผลการแข่งขัน / สรุปผล  

   

ผลงานครู  

   

สื่อ บทเรียน นวัตกรรม  

   

 

 

school logo

ข้อมูลพื้นฐาน

        สถานที่ตั้ง      :  ๔๔  หมู่ ๑ เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  ๙๒๑๔๐

        โทรศัพท์        :  ๐ – ๗๕๒๐ - ๔๗๑๕ - ๗

        โทรสาร         :  ๐ – ๗๕๒๐ - ๔๗๑๖   

                    เว็บไซต์         www.trss.ac.th     

                    E-mail  address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

 

กรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๓  เห็นชอบในหลักการประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาแบบเต็มรูปแบบโดยจัดตั้ง ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและฝึกสอนกีฬา  ในลักษณะโรงเรียนประจำ และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบในหลักการให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด ให้ดำเนินการให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาพลานามัยและฝึกกีฬา  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให้กับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาในลักษณะของโรงเรียนประจำ  รวม ๑๐แห่ง  ในเขตการศึกษา           ต่าง ๆ ดังนี้

 

                   เขตการศึกษา  ๒          โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

 

เขตการศึกษา  ๓          โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เขตการศึกษา  ๕          โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

เขตการศึกษา  ๖          โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

 

เขตการศึกษา  ๗          โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

 

เขตการศึกษา  ๘          โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

 

เขตการศึกษา  ๙          โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

 

เขตการศึกษา ๑๐         โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

 

เขตการศึกษา ๑๑         โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

 

เขตการศึกษา ๑๒         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

 

          ต่อมากรมพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด เพิ่มอีก ๒ แห่งเพื่อให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับลงวันที่ ๒๔สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดตั้งโรงเรียนกีฬาในเขตการศึกษา ๑ ที่จังหวัดปทุมธานี และเขตการศึกษา ๔ ที่จังหวัดตรัง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและมาตรการลดขนาดส่วนราชการและไม่เพิ่มอัตรากำลังคน  กรมพลศึกษาจึงยังไม่สามารถดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแก่นักเรียนของโรงเรียนกีฬาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทั้ง ๒ แห่งได้

          สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เห็นความจำเป็นในการดำเนินงานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาให้กระจายทุกท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยในระยะเริ่มแรกในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จะใช้พื้นที่ ทรัพยากร อุปกรณ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง และงบประมาณในส่วนที่มีอยู่ของสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน

 

จากการประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) ถึงระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖) โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นปีแรก        ใน ๓ ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และมวยสากลสมัครเล่น ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้เพิ่มกีฬายูโด และ     ยิงปืน และในปีการศึกษา 2558 ได้เปิด 3 ชนิดกีฬา คือ ฟุตซอล ยิงธนู และมวยไทยสมัครเล่น รวมเป็น 8 ชนิดกีฬา โดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้แต่งตั้งให้ นายเอกสิทธิ์ อ้วนไตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ ๘ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ และสภาสถาบันการพลศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘

 

ปัจจุบัน นายพิสิฐ ชาญรังษี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

 

 

 

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง