ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

kit06-1

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. จัดกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุนบริการทางวิชาการ ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยแก่นักเรียนและชุมชน

3. สร้างเครือข่าย เผยแพร่ และประสานงานในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยแก่นักเรียนและชุมชน

4. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยแก่ชุมชน

5. ติดตามการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทย

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง