ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผลการแข่งขัน / สรุปผล  

   

ผลงานครู  

   

สื่อ บทเรียน นวัตกรรม  

   

นายทิตทยา ณ สมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ฝ่ายกิจการนักเรียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน งานนันทนาการและกิจการพิเศษ งานหอพักนักเรียน งานสภานักเรียน งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ และงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น     ให้คำปรึกษา วางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น และปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง