ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผลการแข่งขัน / สรุปผล  

   

ผลงานครู  

   

สื่อ บทเรียน นวัตกรรม  

   

นายยงยุทธ ใหม่เสน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ฝ่ายพัฒนาการกีฬา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนกีฬา งานส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ งานบริหารจัดการสนามกีฬาและครุภัณฑ์ทางการกีฬา งานทะเบียนและสถิตินักกีฬา งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานวัสดุเครื่องแต่งกาย และงานโภชนาการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น ให้คำปรึกษา วางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น และปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง