ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผลการแข่งขัน / สรุปผล  

   

ผลงานครู  

   

สื่อ บทเรียน นวัตกรรม  

   

 

Boonpob

เรือเอกบุญพบ ประพฤติ 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ฝ่ายวิชาการ

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน งานทะเบียนและวัดผล งานห้องสมุด งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อประสานงานกับฝ่ายของหน่วยงานอื่น รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง