ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ผลการแข่งขัน / สรุปผล  

   

ผลงานครู  

   

สื่อ บทเรียน นวัตกรรม  

   

Mr Patom

นายปฐม จันทะพา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ฝ่ายบริหาร

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานวางแผนและพัฒนา งานยานพาหนะ งานบุคคลและสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง