ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 81985887 391966414951811 1987523823058026496 n 

 

นางละออศรี ทิพย์แก้ว

ผู้อำนวยการ

   

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

   

ฝ่ายบริหาร

Mr Patom

นายปฐม จันทะพา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ฝ่ายบริหาร

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานวางแผนและพัฒนา งานยานพาหนะ งานบุคคลและสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สารสนเทศงานบริหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

 

   
© โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง